SAMOSTOJNI PODJETNIKI, MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA TER ZDRUGE! 💡

Z namenom spodbujanje naložb in poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, s poudarkom na zajezitvi in odpravi posledic korona virusa, je SID banka objavila drugi razvojno-spodbujevalni program za financiranje MSP z oznako #MSP9.
V okviru programa lahko upravičenci, to so samostojni podjetniki, MSP in zadruge pridobite kredit
➡v višini od 100.00 EUR do 7.000.000,00 EUR
➡za čas od 2-12 let
➡za namen kritja nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga kot tudi stroškov dela in stroškov ter povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.

Vsi pogoji in postopki v zvezi z odobritvijo kredita so opisani na tej povezavi in spodnji grafiki:

V BV Finančna Skupina d.o.o. vam nudimo vso strokovno podporo od začetne ocene vašega finančnega položaja in posledično izbora najprimernejšega programa financiranja do ocene izpolnjevanja pogojev, priprave vlog, pogodbene dokumentacije, ureditve zavarovanj, koriščenja kredita in poročanju o namenski porabi sredstev kredita.

Skupaj omilimo posledice Covid-19.💪