Vse odločitve, vse kar storimo in tudi česar ne storimo, ima v podjetju finančne posledice. Vpliva tudi na #likvidnost, kot pogoja stabilnega  in dolgoročno uspešnega poslovanja. Ali se dovolj zavedamo pomena upravljanja likvidnosti? Raziskava Cash is King kaže, da ima kar 25 % podjetij likvidnostno rezervo le za 13 dni, da bi zgolj 25 % podjetij preživelo vsaj dva meseca s svojo likvidnostno rezervo ter da  le 50 % družb lahko v roku plačuje svoje obveznosti več kot 27 dni! Kako torej ohranjati in krepiti likvidnost?

Kateri so osnovni ukrepi (kaj morate storiti sami)?

✅ oblikovanje denarne blazine (likvidnostne rezerve) v višini 3-6 mesečnih poslovnih in finančnih obveznosti v obliki sredstev na računu ali drugih, hitro vnovčljivih sredstvih

✅ stalen nadzor nad stroški poslovanja, optimizacija delovnih procesov

✅ ustrezna razpršenost kupcev in dobaviteljev, valutna usklajenost med terjatvami ter poslovnimi in finančnimi obveznostmi

✅ preverjanje kreditne sposobnosti strank in spremljanje njihove plačilne zgodovine

✅ sprotno izstavljanje računov, stalen nadzor nad terjatvami, učinkovita izterjava, določanje limitov izpostavljenosti, prilagodljivost plačilnih pogojev (spodbude za takojšnje oziroma plačilo pred zapadlostjo)

✅ usklajevanje plačilnih pogojev na strani kupcev in dobaviteljev, spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov z dobavitelji

✅ redno spremljanje zalog s ciljem njihovega optimiranja ob upoštevanju tveganj, povezanih z razpoložljivostjo surovin, sestavnih delov ipd, cenovnih tveganj ter tveganj povezanih z nabavnimi verigami in logistiko.

✅ davčno optimiranje poslovanja

✅ ohranjanje optimalne kapitalske strukture

Kateri drugi ukrepi, instrumenti, vzvodi so vam še voljo?

👉 spremljanje gibanj cen in razpoložljivosti surovin, sestavnih delov, energije itd. zaradi zmanjševanja tveganj  dviga cen in podaljševanja dobavnih rokov

👉 zavarovanje terjatev pri specializiranih institucijah

👉koriščenje faktoringa zaradi  zmanjševanja tveganja neplačil, sproščanja kreditnega potenciala pri bankah, zmanjševanja potreb po zadolževanju in povečanju konkurenčnosti zaradi možnosti nudenja ugodnejših plačilnih pogojev

👉odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja

👉odlog ali sprememba dinamike odplačila kreditov in drugih finančnih obveznosti

👉odlog izplačila dividend, odlog izvedbe nenujnih investicij

👉koriščenje nepovratnih sredstev, sodelovanje na razpisih za financiranje pod ugodnejšimi pogoji, koriščenje subvencij in državnih pomoči

Poleg navedenega je ključno, da spoštujemo dogovore z vsemi deležniki (kupci, dobavitelji, finančne institucije, lastniki,…) in da se predvsem ves čas zavedamo, da so ključni dejavnik uspešnega poslovanja zavzeti zaposleni.

Pri določanju nabora ustreznih ukrepov in njihovem izvajanju vam s svojim znanjem in izkušnjami lahko pomagamo tudi mi.

Več nasvetov je na voljo v dokumentu: KAJ MORA PODJETNIK VEDETI O FINANCAH IN KAKO OBVLADOVATI SVOJ DENAR V KRIZNI SITUACIJI[91]